Search form

Hibru 10:1

La vaabila te la lotu ale pala eia kama sabubu taro la iruru

1La vulovulo la lotu tegiteu e Israel ale pala, eia kama veipala tigi la gilogo te La Uru. La merera ale pala, eia mai la halulu la vibalavala moli te La Uru. La iraragila tetala ale taritigi pepeho, eia soloio, eia souka sibitala, la vuhula e Kraist souka. Te la viputumulila ale pala, egiteu e pris ge vaharari la kasoso giteu la kalia soilo te la luma la lotu te la leavalavala tomi, eala moli eia kama vimaroka sesele egiteu la valalua ale gomai te la lotu veia egite ge mahuli, ouka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index