Search form

Hibru 10:19-20

Etato ge tasuku hagagavi soio te La Tahalo Uru

19-20Amuto tabarabaragu, ale igoie etato mai ale goilo te la luma la lotu, la kulikuli ale pala rara robo La Baa Ale Maroka Viruru, eia kati magiri robo lou etatou. La Baa Ale Maroka viruru ele, la gauru ale halaba kopeti soilo vola, mai la pileho te Kraist eia kopetia, etato ge tiroro moli soilo, etato ge sau tola la mahulila ale sesele oilo vola. La kasosole Iesus eia pigi roboti etatou, etato ge goilo moli, etato kama ge taga. 21E Iesus eia magiri mai e pris ale uru tegatou, eia vibaumuli la luma la lotu te La Tahalo Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index