Search form

Hibru 11:16

16Eala moli ouka, la gabutatalala tegiteu eia vagari solagu te la mautu ale sesele, eia taritigi pepeho, eia muga tegiteu la maututula ale omai te la magasa, eia oata te la ilo la lage. La Tahalo Uru, eia hilo la vulovulo giteu ale taritigi, eia lege sisigi moli oio vola, me eia kama mahela tai veia egite ge toia soio tetala mago “Eme La Uru taku”, la vuhula eia oio raragiti la mautu tegiteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index