Search form

Hibru 11:23

E tamale Moses, egira me tilala

23Mai etato ge gabutatala tai la tautaulailo te tamale Moses me tilala. E Parao toitia giteu la valalua e Israel maie veia mai egite ge pigo e latatu giteu ale hatamalemale, egiteu e Gipto ge bili taro egiteu. Eala moli e tilale Moses mira me tamala, egira hilo e latu girua veia eia posa tahalo, egira kamati taga e Parao, egira tautaulailo sesele te La Uru, egira goio tau kokovua la taio itolu, egiteu e Gipto kamati bilia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index