Search form

Hibru 11:33

33Egiteu alele, te la tautaulailo moli tegiteu, egite bole la igogolu tomi ale vagari maie:

Isahari, egite bolehoho la maututula isahari ale vagari te la vaubila, egite goio vibaumuli tataho la maututula ale egite bolehohoa, me La Uru eia vibalava egiteu te la igogolu tegiteu ele, mai ale eia veitia giteu ovola.

Isahari, egite poga la laion, la tautaulailo tegiteu kisi la harela, eia kamati barautu egiteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index