Search form

Hibru 11:35

35Isahari la tahalo me la tavile la tautaulailo, egite gabutatala la iloburukola ale uru pepeho, egite pou tali moli la visuli te La Uru maie:

Egite hatavivile isahari ale e latatu giteu pehoti, La Uru goio vimahuli rivu lou egiteu, abi rivua giteu e latatu giteu ele.

Isahari, la valalua la gima lao tola egiteu, egite viligi gegeru la vovo giteu. Eala moli egite kama gabutatala la hilele, egite peho moli te la viligila ale uru, egite la gima igoa giteu. Egite veia La Uru ge vimahuli rivu lou egiteu te la mahuli rivula ale muga sesele, oata te la ilo la lage.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index