Search form

Hibru 11:8

E Abraham

8Mai etato ge gabutatala la tautaulailo te Abraham. La Uru tolea veia eia ge hiliti taro la mautu tetala, eia ge bula soio la gale malau, ale La Uru mulimuli ge abiala. E Abraham, eia la tahalo la tautaulailo sesele, eia lolo la tilola te La Uru tavua mai ele, eia roromulia, eia hiliti, tuga. Eala moli eia kama rovi la gale ale eia ge goio vola, eia tuga te la tilola te La Uru moli.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index