Search form

Hibru 11:9

9Eia goio mou mai la mosi oio te la gale isapolo ale La Uru veia ge abiala, eia kama gabutatala papai, la vuhula eia la tahalo la tautaulailo. Eia momou moli te la luma la sel, eia bula vulovulo, mai e latula tai e Isak, me tubula tai mulimuli e Iakob, egite tomi pou la mosi moli. Eala moli egite tomi ele vikapopo le Abraham, La Tahalo Uru vagoilo egiteu tetala veia ge vimaroka egiteu, veia egite tomi ge la tahalo tetala sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index