Search form

Hibru 2:17

17Eala e Iesus, La Tahalo Uru vipoua mai sesele etatou e tabarabarala, veia eia ge igo sesele la igogolu tetala te la gilogo, veia eia ge magiri moli kabili te la baa gatou me La Uru mai la mulugaluga tegiteu e pris, veia ge sugu taroa La Uru la iruru tomi te la valalua me hatavivile veia La Uru ge vimavulaha taroa. Me la igogolu alele, e Iesus igo seselea, la vuhula eia la tahalo la vovo mai etatou, eia la vuhu la gilogo sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index