Search form

Hibru 3:3

3Eala moli e Iesus, eia uru tegirua me Moses. Mai la vikarara la tilovo tegiruale, mai la tahalo isasa ge tigi la luma ale taritigi pepeho, la valalua ge hiloa, egite kama ge vei tataho la lumale, ouka, egite ge vei tataho moli la tahalo ale tigia. Mai e Iesus, eia tigi la luma te La Tahalo Uru, mai la pulolou la matagagala tegatou la valalua tetala, eala moli e Moses, eia mai la sosole moli oilo vola. Eala eia matagagati mai ele veia e Iesus moli, eia uru tegirua me Moses.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index