Search form

Hibru 4:5

5Eala moli isa tegiteu e tutubu gatou kama goilo vola, mai la merera te La Buk Tabu Ale Pala mai ale eau toitia igoiti, eau ge toi loua maie:

Egite kamati ge goilo

te la pulolou la mailala taku.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index