Search form

Hibru 4:7

7Oio moli ovolale, eia matagagati veia La Uru eia tauti la mata veia etato ge goilo tetala. Mai te la merera te La Buk Tabu Ale Pala, ale eau toitia oatale, mai eia toitia mago “gageie”. La merera ale “gageie” ele, etato pogea oio te la merera te Devit ale sibitala mulimuli seseleti te la imamala la vareagila tegiteu, eia veia maie:

Gageie, mai amuto ge lolo La Uru ge vikara,

amuto umala ge lolo tataroa.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index