Search form

Hibru 4:8

8La imamala ale egite soko la vareagila ovola la imamala te Moses moli. Goio, mulimuli e Iosua goio koli e Moses, eia puli egiteu soio te la gale ale La Uru abia giteu. Eala moli ale la pulolou te la vovo moli, eala eia matagagati veia e Iosua tai kama vahari sesele egiteu soio te la pulolou la mailala sesele te La Uru. Mai la tilau te La Uru te la pulolou la mailala tetala eia ge puru sesele tomiti te la tirorola tegiteu e Israel soio te la gale ale La Uru abitia giteu, mai ge mai ele, tio La Uru kamati ge koramulia ge tau loua giteu la tilau isa lou ale eia veia ge vibalava la valalua tetala te la mahulila ale mulimuli.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index