Search form

Hibru 5:1

E Iesus, eia e pris ale uru tegatou, eia koramuli seselea ge vimahuli etatou

1La tabari la igogolu soio te la mulugaluga tegiteu e pris, eia maie: La Tahalo Uru ge hilovi isa la tahalo, eia ge magiri kabili te La Uru me la valalua, eia ge ababi la vaabila tegiteu la valalua soilo te la luma la lotu. Eia ge rou rivu lou egiteu mai ele taro la kolibarala te La Uru te la vulovulo giteu ale kama kokora.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index