Search form

Hibru 5:4

4Me eia matagaga tai veia la tahalo isasa kama ge vauru rivu lou eia veia eia ge la mulugaluga tegiteu e pris, ouka. La Tahalo Uru sekela moli eia ge hilovi tavua, mai sesele alaura te la imamala te Moses, eia tola e Aron te la igogolu alele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index