Search form

Hibru 5:5

5Me eia matagaga tai mai ele veia e Kraist kama vauru rivu lou eia veia eia ge pou mai la mulugaluga tegiteu e pris, ouka. La Tahalo Uru moli vaurua, ale eia veiala mago:

Eme e Latugu.

Igoie eau veipalati eme.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index