Search form

Hibru 7:2

2Tio e Abraham loloa, eia goio abi la golugolu tomi ale egite abi taroti legiteu la gima, eia goio tabaria, la lolola savulu sasa, eia abiale Melkisedek la lolola isa, tetala ualasiu.

Me la isa ale “Melkisedek”, la masovala mai “la vulovulo ale matata”, eala etato matagagati veia e Melkisedek eia la mulugaluga isa, la vulovulola matata sesele. Me la isa la mautu e Salem, ale eia pou la mulugaluga ovola, la masovala mai “La valalua pou tigi tataho, kama gabutatala papai.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index