Search form

Hibru 8

E Iesus eia e pris tegatou oata te la ilo la lage

1La masova la merera tomi taku eia maie: Etato tahola seseleti e pris ale uru, eia maroka sesele, eia pou te la pulolou la uru oio te la bali La Uru e gata, oata te la ilo la lage. 2Me e pris tegatou ele, eia mai ale magiri te la baa ale maroka viruru oilo sesele kabili te la luma la lotu,+ eia rou roborobo la iruru tegatou oilo vola. Eala moli la luma la lotu sesele aleiele, La Uru moli tigia, kama la tahalo la vovo.

3La merera te Moses pala, eia vipou la mulugaluga tegiteu e pris veia eia ge vaharihari la vaabila tomi te la valalua, mai la ilali me la kalia, veia ge vituria soata te La Tahalo Uru. Eala eia koramuli tai veia e pris tegatou, e Iesus, eia tai ge vahari la vaabila, ale eia sugu taro sesele la mahulila tetala. 4Mai e Iesus ge pou moli omai te la maututula, eia kama ge koramuli ge sau tola la igogolule pris mai te la maratatila te Levi. La vuhula egiteu e pris ale la merera te Moses visati legiteu te la igogolu alele, egite oio igogoluti, egite vaharihari la vaabila tomi te la valalua soilo te la luma la lotu. Eala moli la igogolu tegiteu alele, eia mai la irovilala moli te la igogolule pris ale sesele, oata te la ilo la lage. 5Etato rovia veia eia la irovilala sesele mai ele, la vuhula la siloko la luma la lotu tegiteu e Iuda, e Moses kama igo bulalahua, la masovala sesele oio, mai la masova la igogolu tai te Kraist ale igoie. La Tahalo Uru veiale Moses eia ge igoa, eia la luma la sel moli, la vuhula egite so bula vulovulo. Eala moli La Uru tutu toleale Moses maie mago “Eme ge vibaumuli tigi, eme ge igo moli la luma taku mai te la imoimo la merera taku tomi ale eau turitiamu ovola, ale etala vikarakara pala oata te la varu la gove Sinai.” 6Eala moli la igogolu te Kraist oata te la ilo la lage, eia muga sesele te la igogolu ale egiteu e pris te la vovo igoa oilo te la luma la lotu. Me la viputumulila ale halaba tai, ale e Kraist taho robo etatou soio te La Tahalo Uru, la merera alele eia muga te la merera ale pala, la vuhula oio vola La Uru eia toitia gatou la merera ale tikumu veia eia ge vibalava sesele letatou la mahulila ale sesele la kaluvula ge ouka.

La merera te Kraist ale halaba eia muga te la merera te Moses ale pala

7La merera te Moses ale pala, La Uru kolitia. Mai la merera te Moses ge koramuli ge vimaroka etatou, La Tahalo uru kama ge viputumuli la merera ale halaba veia ge kolia, eala moli ouka, la merera ale pala, eia kama koramuli ge vimahuli isasa, eala La Uru eia kolitia. 8La Tahalo Uru hilotia veia la valalua tomi, egite ruruti, me la merera te Moses eia kama vimaroka tigi la vulovulo giteu, tio eia hiloa mai ele, eia goio veia giteu la merera maie:

Eau La Uru, eau vikara maie:

La imamala mulimuli ge sibitala

ale eau ge toi la merera ale halaba

soio te la valalua e Israel me la valalua e Iuda.

9Eau ge toi la merera ale halaba,

eia kama ge mai la merera ale eau toia

soio te ururu tamutou te la imamala

ale eau puli egiteu taro la pulolou

la iligiligi loio e Gipto.

La merera ale halaba eia ge isapolo te ale pala,

la vuhula la merera ale pala,

egite polotia, egite kisu taroau.

Eiau, La Uru, eau veia.

10Me la merera ale halaba ale eau ge toia

soio te la valalua e Israel eia ge maie:

Te la imamala ale mulimuli, eau La Uru,

eau ge vagoilo la vulovulogu ale matata

soilo te la gabutatalala tegiteu,

eau ge mai ale kekesi tolea oilo te la tia giteu,

egite ge rovia.

Eau ge La Uru giteu, egiteu ge la valalua taku.

11Isa kati ge karasuku e tabarala mago

“Taritigi eme ge roromuli La Uru,

eme ge matagaga tetala.”

Egite kati ge karasuku baoli lou legiteu mai ele,

la vuhula egite tomi ge matagagati taku.

Egiteu ale bisisi tomi,

egiteu tomi tai ale ururu,

egite tomi moli ge roviau.

12Eau ge vimavulaha egiteu taro

la vareagila tegiteu tomi,

eau kati ge gabutatala lou la iruru tegiteu.

13Mai la merera tomi alele te La Buk Tabu Ale Pala, La Uru eia toitia veia eia halaba, eala oio moli ovola la merera ale pala, la vagagarila oukati ovola. Me la paga ale mumuguti mai ele, eia kati ge tabuli tabaa lou, eia hagagaviti ge kokovu, mai la merera tetala tai ale palale, eia kaluvuluvuti, ale halaba moli eia magiriti.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index