Search form

Hibru 8:13

13Mai la merera tomi alele te La Buk Tabu Ale Pala, La Uru eia toitia veia eia halaba, eala oio moli ovola la merera ale pala, la vagagarila oukati ovola. Me la paga ale mumuguti mai ele, eia kati ge tabuli tabaa lou, eia hagagaviti ge kokovu, mai la merera tetala tai ale palale, eia kaluvuluvuti, ale halaba moli eia magiriti.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index