Search form

Hibru 8:6

6Eala moli la igogolu te Kraist oata te la ilo la lage, eia muga sesele te la igogolu ale egiteu e pris te la vovo igoa oilo te la luma la lotu. Me la viputumulila ale halaba tai, ale e Kraist taho robo etatou soio te La Tahalo Uru, la merera alele eia muga te la merera ale pala, la vuhula oio vola La Uru eia toitia gatou la merera ale tikumu veia eia ge vibalava sesele letatou la mahulila ale sesele la kaluvula ge ouka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index