Search form

Hibru 9:11

La vuhu la lotu ale halaba eia la kasosole Kraist moli

11E Kraist, eia guviti omai te la maututula veia ge sau tola la igogolule pris ale uru, veia ge vibalava letatou la matagaga te Tamala, mai ale igoie etato pouti ovola. Eia goiloti te la luma la lotu ale oata te la ilo la lage. La lumale, eia uru, eia maroka, la tahalo la vovo isa kama tigia, eia kama la paga te la magasa. Me te la luma la lotu ale seselele, eia igo la igogolu tetala oilo vola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index