Search form

Hibru 9:14

14Eala moli e Kraist, La Kalulu La Uru eia vivagaria, eia sugu taro la mahulila tetala soio te La Uru mai la vaabila ale maroka sesele, eala eia matagagati veia la kasosola eia koramulia ge vuhi maroka la kalulu gatou, etato kati ge gabutatala papai la iruru ale lapu etatou soio te la pileho, etato ge mavulaha, etato ge pou mai la bilalaha ale maroka sesele te La Tahalo Uru, ale eia moli sekela mahuli.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index