Search form

Hibru 9:15

15Eala, eia matagagati veia e Kraist, eia vahariti la merera ale halaba, me la merera alele, La Uru toitia somai tegatou veia eia sesele viruru, veia eia ge tola tavu la valalua me hatavivile tomi, veia isahari ge goilo ge sau tola la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka, mai egiteu ale eia hiloviti egiteu. La vuhula e Kraist, eia peho robo etatou veia ge rou rivu lou etatou taro la iruru. Etato kati poga tavu la pileho ovola, mai la viputumulila te Moses ale pala, eia veia giteu e Israel ovola te la imamala ale e Kraist soukama guvi. Te la merera ale palale, etato poga tavu moli la pileho ovola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index