Search form

Hibru 9:25-26

25-26Eia kama igo mai la mulugaluga tegiteu e pris veia ge goilo la leavalavala tomi te la kapiutu ale maroka viruru veia ge vahari la kasoso giteu la kalia. Mai ge mai ele, eia ge mata mai e Kraist ge ligi vaka usu sokoa la vipoupoula, kara igoie. Eala moli ouka, te la tapasi la imamala ale igoie, eia peho roboti etatou, eia goilo vakasa moli te Tamala, eia vahari la kasosola sesele mai la vaabila ale ge sabubu taro la iruru tomi tegatou ale lapu etatou soio te la pileho.

27Etatou la valalua me hatavivile, La Uru veitia veia etato ge poga tavu la pileho vakasa moli, mulimuli ge pou te la vigagiala tetala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index