Search form

Hibru 9:4

4La poro la lotu ale mememe tataho, egite igola la gold, eia oilo vola.

(f) Loata te la porole, egite vitabuli la bulu la obu ale egite virokoa, la sosobula malia tataho.

(g) La bokis isa uru tai oio, egite igola la gold, la mapala uru pepeho, egite toila “La bokis ale sau tola la merera te La Uru”.

(h) Oilo te la bokis ale sau tola la merera te La Uru, la golugolu isahari tai te la lotu tegiteu oio. Isa, eia la kap ale egite igola la gold, la ilali ale isapolo oilo vola, eia la ilali ale La Uru vaalali legiteu e Israel alaura ovola ale egite vibula vulovuloa oio te la hohoi. La ilali ale, egite toila “e mana”.

(i) Oilo tai te la bokis ale sau tola la merera te La Uru, la toho te Aron tai oio. La toho ale, alaura e Aron mira me tuala e Moses, egira mamuga egiteu la valalua e Israel, La Uru vikusi la toho tetala, eia tututuvu mai la irovilala soio te la valalua veia egite ge gabu tikumu la merera te Aron.

(j) La baga ilua tai ale bolabola tabuli oilo te la bokis ale sau tola la merera te La Uru, la tururi savulu sasa te La Uru, e Moses kekesi tolea oio vola.

(k)

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index