Search form

Ioanes 11:57

57Eala moli egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, me egiteu e pariseo tai, egite tutu tolatia giteu la valalua veia mai isa ge hilo vuti e Iesus te la baa ale mave, eia ge goio ge veipalea giteu veia egite ge goio ge lao tolea ge lapua soio te la vigagiala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index