Search form

Ioanes 12:19

19Tio egiteu e pariseo hiloa mai ele, egite goio vikara mulia kabili tegiteu lou mago “Ealale, etato tovo lalaitia la gauru usu ale ge magiri robo la tahalo ale, eala moli amite kama koramulia. La valalua me hatavivile tomi iti sapatia soio tetala, egite tilimulitiao.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index