Search form

Ioanes 13:21

E Iesus veipalea veia e Iudas ge sugu taroa soio tegiteu la gima

(Matiu 26:20-25; Mark 14:17-21; Luk 22:21-23)

21Ale e Iesus veiti la merera aleie la vuhula la kalulula eia gabuti la tikumula ale uru pepeho. Eia goma tala pala molitia, eia goio veia giteu la valalua tetalale mago “Ale eau ge veipalea mutoue veia isasa moli oilo tamutou ele, eia ge veipala eau soio tegiteu la gima veia egite ge sivuti eau.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index