Search form

Ioanes 14:27

27Ale eau ge tuga taro amutou, La Kalulu La Marokala eia ge vitahoa mutou, la tia mutou oilo ge malilo tataho. Mai la tia mutou ge malilo tataho omai taku, amuto kamati ge rovi la iloburukola. Ale eau kama toi bulalahua soio tamutou mai la toi tigila te la valalua ale omai te la maututula, ouka sesele. Ale taku eia la merera ale sesele viruru moli, taritigi veia la ilo mutou umala ge buruko veia amuto ge taga.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index