Search form

Ioanes 14:30

30“Eau kati koramulia ge veia mutou la merera usu lou, la vuhula e Satan ale la mulugaluga te la maututula, eia loiole, la imamala taku eia hagagaviti. Eala moli eia kama koramulia ge vipolo galeau te la igogolu ale eau ge igoa gageie.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index