Search form

Ioanes 15:15

15Tiele eau kamati ge toi lou amutou veia amutou la bilalaha moli taku, la vuhula la bilalaha, eia kama rovi la gabutatalala te la mulugaluga tetala ale eia babahea oio volae, tetala la igogolu la bilalaha moli veia ge igo moli la masasagala te la mulugaluga tetala. Eala moli sokoa igoie, kara ale mulimuli, eau toiti le amutou e tabarabaragu, la vuhula la merera tomi ale eau loloa te Tete, eau veitia mutou ovolale, amuto rovi tomitia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index