Search form

Ioanes 15:24

24Sesele, mai eau kama ge igo la igogolu tomi ale pala egite kama hilo isasa eia igoa oio tegiteu, mai la golu la karutula ale uru sesele, mai egite kama ge hilo la igogolu taku kabili tegiteu mai ele, egite la iruru ge ouka. Ale egite hilotia, eala moli egite kama gabu tikumua, egite goio gima moli amila tomi me Tete.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index