Search form

Ioanes 17:12

12Ale eau pou omai tegiteue, eau baumuli tigiti egiteu, la vuhula eme sugu taroti egiteu somai taku, taritigi eme ge baumuli egiteu te la vagagarila te la isamu ale eme vauru eau ovola. Eau sigirobo egiteu veia egite isasa kama ge vilua, eala moli ale isa moli sekela viluati, alele eia vipuru seseleti la merera te La Buk Tabu Ale Pala ale veia la tahalo ale ge sugu taroau eia ge vilua. Eia e latule Satan moli.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index