Search form

Ioanes 18:38

38Goma, e Pailat goio tahi loua mago “Eala moli la merera ale sesele eia mave?”

E Pailat veia ge katu tola e Iesus oata te la tauvalautu

(Matiu 27:15-31; Mark 15:6-20; Luk 23:13-25)

Tio, e Pailat vikara kaluvu moli ele, eia gogala lou tegiteu e Iudale, eia goio veia giteu mago “Eau kama tahi vuti isasa la iruru oio tetalao.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index