Search form

Ioanes 19:15

15Eala moli egite lolotia mai ele, goio egite tola lahutio mago “Lapua soio, lapua soio, katu tolea te la tauvalautu!”

Goma, e Pailat veia giteu mago “Me eau ge katu tola moli la uru mutou oata te la tauvalautu e?”

Goio, egite la mulugaluga tegiteu e pris ule baoliala mago “Amiteu la uru miteu isa moli e Sisa, isa oukati lou.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index