Search form

Ioanes 19:38

Egite ulai e Iesus

(Matiu 27:57-61; Mark 15:42-47; Luk 23:50-56)

38Tio, goio mulimuli bakisi e Iosep la tau Arimatea, eia la tahalo la vimari te Iesus isasa, eia tilimuli kokovu e Iesus, la vuhula eia taga egiteu e Iudao, eia goio te Pailat, eia kaka la pilelehole Iesus oio te Pailatio. Goma e Pailat veia eia taritigi moli mai ele veia e Iosep ge abia, tio e Iosep loloa mai ele, eia goio bole taroa.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index