Search form

Ioanes 20:25

25Goma eia goio guvi tegiteu ele, egite veiala mago “Amite hiloti La Uru.”

Eala moli e Tomas veia giteu mago “Mai ge eau kama ge hilo la mata la nil ilua te la limalao, mai tai eau kama ge sugu la kukugu soilo volao, me eau kama ge masese la limagu te la mata la gata oio te la karusurusula, eau kama ge tautaulailo veia eia mahuliti lou veia amuto hilotiale.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index