Search form

Ioanes 20:26

26Goio, mulimuli la haro iuolo poloti ele, egiteu la valalua la vimari te Iesus vipou kapopo lou oio te la luma ale egite pou muga ovolao, me e Tomas tai oio vipou tomiti legiteu ele. Egite kapi robo tomiti la mata la lumale, goio e Iesus sibitala tavuti egiteuo, eia magiri kabili tegiteu, eia vei mago “La vimalumalu eia ge pou tamutou.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index