Search form

Ioanes 21:17

17Goio, la vaka tolula lou eia tahi loua mago “Saimon, latule Ioanes, mave, eme soioge e tabaragu sesele, ka ouka?”

Goma, la ilole Pita eia burukoti, la vuhula e Iesus tahitia vaka toluti, me ale la vaka tolula eia toi molia maie mago “Mave, eme soioge e tabaragu sesele, ka ouka?” Tiele eia goma veiale Iesus mago “Tahalo Uru, eme rovi la papaga tomi, me eme rovia veia eau e tabaramu sesele.”

Goma, e Iesus veiala mago “Eme ge valivali egiteu la sip taku.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index