Search form

Ioanes 21:23

23Tio, mulimuli, la vikararala te Iesus aleie, eia para piraramoti soio tegiteu la valalua tomi ale tilimuli eia, veia la tahalo la vimari ale, eia kama ge peho. Eala moli e Iesus kama veia maie veia eia kama ge peho, ale la vikararala tetala oio vola eia vei molia maie mago “Mai eau masagea veia eia ge mahuli moli kara ale eau ge beu loua somai, ale kama la paga taume.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index