Search form

Ioanes 3:16

16“La Tahalo Uru eia gogo sesele pasi la valalua me hatavivile te la maututula tomi, mai ele eia sugu taro moliti e Latula La Riau veia egiteu tomi ale ge tautaulailo tetala, egite kama ge vilua te la kalulu giteu me te la vovo giteu tai, egite ge sau tola moli la mahulila ale la kaluvula ge ouka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index