Search form

Ioanes 3:29

29Male, eau ge tovo mulia mutou te la gabutatalala taku soio tetala maie: Mai la tahalo isa taulai halaba, goio e vikilipi tetala eia loloa, eia sagege pepeho ovolale. Mai tai igoie, la valalua me hatavivile tomi ititia soio te Iesuso, eia mai ale puli halabati egiteu ele, male la tiagu eia volu seseleti la sagegela.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index