Search form

Ioanes 5:18

18Tio egite Iuda loloa mai ele, la hate giteu mamasiti, egite vagari pepehotio veia ge bili peho e Iesus. Kama la vuhula moli ale eia igo popo moli la haro tabu ele, la vuhula eia vei taia veia eia e Latu La Tahalo Uru seseleto. Te la vikararala aleie, egite veia eia mai ale vauru sesele eia mai egira visauru sesele me La Tahalo Uru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index