Search form

Ioanes 5:19

19Tio, goio e Iesus koli la vikararala tegiteu ele, eia veipala seselea veia eia e Latu La Tahalo Uru mago “Ale eau veia seselea mutou, e Latu La Tahalo Uru, eia kama igo bulalahu la paga isa te la gabutatalala tetala moli. Ouka, la igogolu ale e Tamala igigoao, eia tai igigoa mai ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index