Search form

Ioanes 6:22

La valalua me hatavivile usu paa mulimuli e Iesus

22Tio, mai galigeli ovolale, la valalua me hatavivileo, egite soloio te la gale la magolilo loio. Egite rovitia veia alalavi la uaga isa moli tabuli oiole, isa oukati lou, eala moli e Iesus tai kama visae tomi me egiteu la valalua la vimari tetala tai ele, egite sekela moli tuga mai ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index