Search form

Ioanes 6:26

26Goma, e Iesus baolia giteu soio mago “Ale eau vei seselea mutou maie, amuto kama gabutatala moli la golu la karutula ale amuto hilotia te la limagu, veia amuto ge gomai ge hiloaue, ouka. La vuhula amuto maru sesele te la ilali ale eau abitia mutouo, eala amuto gomai paa mulimuliaue.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index