Search form

Ioanes 6:27

27Umala amuto ge vagari tatavu la ilali ale parara bulalahu moli. Taritigi amuto ge vagari tavu moli la ilali ale ge tabuli tola sesele, eia mai la ilali te la kalulu mutou, la vuhula eia la ilali te la mahulila ale la kaluvula ge ouka lou. La vuhula la ilali aleie, e Latu La Tahalo moli koramulia ge abia mutou ovola. Mai e Tete, eia La Tahalo Uru sesele, eia abitiagu la vagagarila tetala tomi mai ele veia eau ge vimahuli amutou.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index