Search form

Ioanes 6:40

40Eala moli la gabutatalala te Tete eia maie veia mai egiteu ale hilo e Latula me egiteu roromuliao, egite ge sau tola la mahulila ale la kaluvula ge ouka lou. Eau ge vahiliti egiteu te la tapasi la maututula tomi ele.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index