Search form

Ioanes 7:35

35Tio, egiteu e Iuda ale magirigiri ele, egite loloa eia vikara mai ele, egite vitahi baoliti egiteu ele mago “Eia ge gove sesele veia etato kama ge sivutiale? Soioge eia ge goio tegiteu e Iuda isahari ale mou oio te la maututula tegiteu e Grik, ia, me eia ge vimari egiteu e Grik oio vola, ia?

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index