Search form

Ioanes 7:6

6Goma, e Iesus koli baoli loua giteu mago “Eala moli la imamala taku eia souka sibitala. Ale igoie eia so la imamala tomi tamutou eia koramulia amuto ge goata e Ierusalem ovola, mai la masasagala moli tamutou isasasa, la vuhula ale amuto ge goata e Ierusalem, amuto kama ge gabutatala isa la paga ovola,

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index